• Anasayfa
 • Ziyaretçi ve Üçüncü Kişi Aydınlatma

TRIO MOBİL ZİYARETÇİ/ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Şirketimizin ziyaretçisi ya da verisini işlediğimiz bir üçüncü kişi iseniz Türkiye’de kurulu Trio Mobil Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi (Trio Mobil) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

Tarafımızca ziyaretçi/misafirlere ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Güvenliğin sağlanması için Triomobil binasının yönetimini üstlenen şirket tarafından işyerine giriş çıkışlarda ad-soy ad, TC Kimlik no gibi kimlik belgenizde yer alan kişisel verileriniz yine Triomobil Bina yönetimi sorumluluğunda işlenmektedir.

Görsel Veri

İşyeri ortamında bulunduğunuz sırada kamera kayıtlarının alınması suretiyle görsel veriniz işlenmektedir.

Trafik Verisi

İnternete erişmek için sistemimize giriş yaptığınızda 5651 sayılı Kanun ile İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklerimiz gereği Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarını, kendi iç ağımızda dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş zamanını ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri, hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP adresinin portlar aracılığı ile kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen gerçek IP ve port bilgilerini elde etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket’imizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği kimlik verilerinizi ve Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi, ayrıca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için trafik verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

ZİYARETÇİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza halel getirmeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • Ziyaretçilerin takibinin yapılması
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve 5651 sayılı Kanun çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket ziyaretçisi ve çalışan güvenliğinin sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

İşyeri ortamında bulunan kameralar aracılığıyla alınan görsel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. İşyeri bina yönetimi tarafından yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve ziyaret sırasında yukarıda belirtilen şekilde alınan kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla iş yeri bina yönetimi tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.

Trafik verileri ise kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zaman damgası ile birlikte yalnızca ilgili mevzuatla bu bilgilerin alınması için görevlendirilen kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Şirket Çalışan Adayı Referans Kişisiyseniz;

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, çalışan adayı ya da sizin tarafınızdan bizimle paylaşılması halinde işlemeye konu olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Çalışan adaylarımızdan aldığımız ad, soyadı gibi kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini çalışan adaylarından talep etmekte ve işlemekteyiz.

Çalışma Verisi

Çalışan adayı veya sizden aldığımız meslek, pozisyon gibi çalışma verilerinizi işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirketi çalışan adayları tarafından özgeçmişlerinde referans amacıyla paylaşılan kişisel verilerinizi, Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında, haklarınıza halel getirmeden şirket tarafından değerlendirme aşamasında olan çalışan adayına ilişkin bilgi toplanması ve işe uygunluğuna karar verilmesi amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

Ancak haberiniz olmadan referans gösterilmişseniz bu konuyu sizi referans amacıyla arayan kişiye belirtmenizi ve bizi bu hususta bilgilendirmenizi öneririz. Talep ettiğiniz takdirde de kişisel verilerinizin sistemlerimizden silineceğini belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

 • Çalışan adayları tarafından gösterilen referansların teyidi
 • Çalışan adaylarının başvurdukları pozisyona uygunluklarının değerlendirilmesi amacıyla geçmiş çalışma deneyimleri hakkında bilgi edinilmesi
 • Çalışan adaylarının geçmiş çalışma deneyimleri hakkında öne sürdükleri bilgilerin doğrulanması
 • Çalışan adaylarının şirketimize ve başvurdukları pozisyonlara uygunlukları hakkında izlenim edinebilmek için sizlerle iletişim kurulması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0859063810400001

adresinden

Trio Mobil Bilişim Sistemleri A.Ş Genel Merkez Adresi:Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:13 Vizyon Kartal D Blok Ofis: 19-20 34860 İstanbul

 

 

 

 

 

 

Demo Talebi