• Anasayfa
  • Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Şirketimiz, kişisel verilerinizi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu  düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işleyecek, güncelleyecek, saklayacak, kaydedecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde üçüncü kişiler ile açıklayabilecektir. Söz konusu yasal düzenlemeler gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri alacaktadır.

Kişisel Veri
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Abonelik Bilgileriniz, Hat Bilgileriniz, Ödeme bilgileriniz ve konum bilgileriniz gibi belirlenebilir nitelikteki bilgiler kişisel veriler olarak nitelendirilmektedir.

Kişisel Verilen İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilen Aktarılması
İlgili mevzuat tarafından zorunlu kılınan/izin verilen kurum ve kuruluşlar(BTK, BDDK, SPK vs.) ile diğer üçüncü kişilere Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimiz ve “Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirtilen ilgili kuruluşların hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, ara bağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ilgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti ve yetkililerle paylaşılması, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanmasıdır.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız
Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki haklarınızın 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe gireceğini, 
Şirketimiz güvenliğinize en üst düzeyde önem vermekte ve müşterilerimize sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda önem verdiğimizi bilgilerinize sunarız.

Demo Talebi