• Anasayfa
 • Müşteri ve Potansiyel Müşteri Aydınlatma

TRIO MOBİL BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş(TRIO MOBİL)KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ ve TEMSİLCİLERİ AYDINLATMA METNİ

Bizimle çalışan ve potansiyel olarak çalışmak üzere iletişime geçtiğimiz bir müşteri, müşteri şirket temsilcisi veya çalışanıysanız, Türkiye’de kurulu Trio Mobil Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi (Trio Mobil) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

Şirketimiz uygulamaların kullanımı esnasında işlenen veriler bakımından veri işleyendir; çünkü asset tracking / varlık takibi adını verdiğimiz süreçlerimiz, müşterilerimizin taleplerine özel hazırlanmaktadır ve bu veriler yalnızca müşteri tarafından kullanılmaktadır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ticari ilişkimizin kurulması için sizden aldığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası gibi kimlik belgesinde yer alan kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası gibi iletişim bilgilerini sizden talep etmekte, internet siteniz gibi ticari amaçlı iletişim kurulması amacıyla yayınladığınız mecralardan toplamakta ve işlemekteyiz.

Mesleki Veri

Sizinle doğru ve gerektiğinde iletişim kurabilmek amacıyla işyerinizde çalıştığınız pozisyon verisini toplamakta ve işlemekteyiz.

Finansal Veri

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve aramızdaki ilişki kapsamında gerekli finansal takibi gerçekleştirebilmek için banka hesap numaraları, fatura bedelleri, vade süreleri gibi verileri işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Sizinle iş ilişkisini kurabilmek ve yönetmek hususundaki meşru menfaatimiz gereği ve siz veya şirketiniz ile aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası ve ödemelerin gerçekleştirilmesi gibi sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi görüşmelerimizde sizlerden aldığımız kartvizitleriniz aracılığıyla, ticari amaçlı iletişim kurulması amacıyla sanayi ve ticaret odaları ve internet siteniz dahil çeşitli mecralardan toplayarak, ticari ilişkimiz çerçevesinde siz veya çalıştığınız şirket tarafından e-posta veya telefon ile kurduğumuz iletişimler yoluyla ya da doğrudan tarafımıza iletilmesi suretiyle topluyoruz.

Fatura düzenleme hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla şahıs şirketiyseniz adınız, soyadınız ve T.C. kimlik numaranız gibi fatura üzerinde belirtilmesi gerekli bilgileri topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

Müşteriyseniz;

 • Satış öncesi ve destek dahil satış sonrası süreçlerin yürütülebilmesi
 • Satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Operasyonel ve destek içerikli içerikli taleplerin cevaplanması
 • Müşterilerle gerekli iletişimin sağlanması
 • Müşterilere mal ve hizmet tedariki için sözleşme yapılması ve tamamlanması, bunların kayıt altına alınması
 • Ürünlerimizin tanıtımının yapılması
 • Satışı gerçekleştirilen sistemlerin kullanımı ve bakımına yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve bunlara ilişkin teknik destek faaliyetlerinin yönetilmesi
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulması, müşteriler için düzenlenen faturaların kayıt altına alınması
 • Fatura düzenleme, mali ve vergisel düzenlemeler başta olmak üzere, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hukuka uygun adli ve idari talepleri karşılama gibi yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Potansiyel müşteriyseniz;

 • Ticari ilişki kurulabilmesi için gerekli iletişimin sağlanması
 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Trio Mobil kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkânları kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0859063810400001

Bizimle iletişim kurmak için tıklayınız.

Trio Mobil Bilişim Sistemleri A.Ş Genel Merkez Adresi:Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:13 Vizyon Kartal D Blok Ofis: 19-20 34860 İstanbul

 

 

 

Demo Talebi